Enter Title

A. Chức năng

Phòng Quản trị - Vật tư - Trang thiết bị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất; đầu tư mua sắm, cung cấp vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường theo quy định của Nhà nước.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác quản lý xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất:

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nhà nước; Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trong trường;

b) Tổ chức quản lý sử dụng nhà cửa, đất đai, hàng rào, các công trình công cộng, phòng học, giảng đường và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên Nhà trường;

c) Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi theo kế hoạch của trường; Quản lý, khai thác nguồn điện, nước đảm bảo các hoạt động của Nhà trường;

d) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất kỹ thuật theo phê duyệt của Hiệu trưởng;

2. Công tác quản lý hoạt động mua sắm, cung cấp vật tư, trang thiết bị:

a) Lập kế hoạch dự trù hàng năm, hàng quý, hàng tháng, liên hệ mua sắm vật tư (hoá chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm…), các thiết bị phục vụ cho giảng dạy học tập, nghiên cứu khoa học theo quy định. Nhập kho, sắp xếp kho, bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng chế độ chuyên môn và quy chế của Nhà nước.

b) Phối hợp các bộ môn và phòng Đào tạo đại học, phòng Đào tạo sau đại học định mức vật tư, thiết bị cho các nội dung thực tập, lâm sàng của học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp với phòng TC-KT, các bộ môn lập và trình ban giám hiệu duyệt dự trù và cấp phát đúng nhu cầu thực tập, nghiên cứu khoa học của các bộ môn, đơn vị. Lập sổ sách theo dõi vật tư, thanh quyết toán kịp thời về sử dụng các vật tư. Tổ chức kiểm kê định kỳ và đề xuất thanh lý theo quy định.

d) Phối hợp với phòng TC-KT thực hiện quyết toán vật tư tiêu hao; lập báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao hóa chất dụng cụ cho từng bộ môn theo từng học kỳ và kết thúc năm tài chính.

đ) Tham mưu công tác mua sắm trang thiết bị, lập phương án phân phối trình Hiệu trưởng phê duyệt. Phối hợp với bộ môn, đơn vị liên quan triển khai lắp đặt, vận hành, đào tạo, bàn giao, lập hồ sơ và nội quy sử dụng thiết bị. Theo dõi bảo hành thiết bị và bảo trì đối với những thiết bị có yêu cầu.

e) Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt và tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị. Định kỳ kết hợp với kiểm kê, tổ chức kiểm tra kỹ thuật thiết bị để đề xuất thanh ý tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng đến hoặc không còn sử dụng được.

3. Công tác khác:

a) Thường trực Ban Phòng cháy chữa cháy của Trường;

b) Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

top