Công văn 768 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học như sau:

3-cv-768-huong-dan-tt-12-2042018.pdf

Tin khác

top