Lễ tốt nghiệp và trao bằng ngành cử nhân đại học điều dưỡng năm 2018

 • DSC_0232.jpg

 •  
 • DSC_0234.jpg

 •  
 • DSC_0245.jpg

 • DSC_0252.jpg

 •  
 • DSC_0249.jpg

 •  
 • DSC_0263.jpg

 • DSC_0434.jpg

 •  
 • DSC_0446.jpg

 •  
 • DSC_0399.jpg

 • DSC_0448.jpg

 •  
 • DSC_0450.jpg

 •  
 • DSC_0453.jpg

 • DSC_0452.jpg

 •  
 • DSC_0451.jpg

 •  
 • DSC_0436.jpg

 • DSC_0449.jpg

 •  
 • DSC_0441.jpg

 •  
 • DSC_0447.jpg

 • DSC_0443.jpg

 •  
 • DSC_0445.jpg

 •  
 • DSC_0444.jpg

 • DSC_0438.jpg

 •  
 • DSC_0442.jpg

 •  
 • DSC_0341.jpg

 • DSC_0440.jpg

 •  
 • DSC_0439.jpg

 •  
 • DSC_0405.jpg

 • DSC_0437.jpg

 •  
 • DSC_0409.jpg

 •  
 • DSC_0435.jpg

 • DSC_0433.jpg

 •  
 • DSC_0422.jpg

 •  
 • DSC_0432.jpg

 • DSC_0431.jpg

 •  
 • DSC_0430.jpg

 •  
 • DSC_0429.jpg

 • DSC_0428.jpg

 •  
 • DSC_0427.jpg

 •  
 • DSC_0426.jpg

 • DSC_0425.jpg

 •  
 • DSC_0424.jpg

 •  
 • DSC_0423.jpg

 • DSC_0419.jpg

 •  
 • DSC_0421.jpg

 •  
 • DSC_0420.jpg

 • DSC_0412.jpg

 •  
 • DSC_0418.jpg

 •  
 • DSC_0417.jpg

 • DSC_0416.jpg

 •  
 • DSC_0415.jpg

 •  
 • DSC_0414.jpg

 • DSC_0413.jpg

 •  
 • DSC_0411.jpg

 •  
 • DSC_0410.jpg

 • DSC_0406.jpg

 •  
 • DSC_0395.jpg

 •  
 • DSC_0404.jpg

 • DSC_0403.jpg

 •  
 • DSC_0402.jpg

 •  
 • DSC_0401.jpg

 • DSC_0400.jpg

 •  
 • DSC_0397.jpg

 •  
 • DSC_0398.jpg

 • DSC_0374.jpg

 •  
 • DSC_0396.jpg

 •  
 • DSC_0360.jpg

 • DSC_0394.jpg

 •  
 • DSC_0393.jpg

 •  
 • DSC_0392.jpg

 • DSC_0391.jpg

 •  
 • DSC_0390.jpg

 •  
 • DSC_0389.jpg

 • DSC_0388.jpg

 •  
 • DSC_0387.jpg

 •  
 • DSC_0386.jpg

 • DSC_0385.jpg

 •  
 • DSC_0384.jpg

 •  
 • DSC_0383.jpg

 • DSC_0382.jpg

 •  
 • DSC_0381.jpg

 •  
 • DSC_0380.jpg

 • DSC_0379.jpg

 •  
 • DSC_0378.jpg

 •  
 • DSC_0377.jpg

 • DSC_0376.jpg

 •  
 • DSC_0375.jpg

 •  
 • DSC_0364.jpg

 • DSC_0373.jpg

 •  
 • DSC_0372.jpg

 •  
 • DSC_0371.jpg

 • DSC_0370.jpg

 •  
 • DSC_0369.jpg

 •  
 • DSC_0368.jpg

 • DSC_0367.jpg

 •  
 • DSC_0366.jpg

 •  
 • DSC_0365.jpg

 • DSC_0361.jpg

 •  
 • DSC_0363.jpg

 •  
 • DSC_0362.jpg

 • DSC_0358.jpg

 •  
 • DSC_0359.jpg

 •  
 • DSC_0352.jpg

 • DSC_0350.jpg

 •  
 • DSC_0357.jpg

 •  
 • DSC_0356.jpg

 • DSC_0355.jpg

 •  
 • DSC_0354.jpg

 •  
 • DSC_0353.jpg

 • DSC_0346.jpg

 •  
 • DSC_0345.jpg

 •  
 • DSC_0348.jpg

 • DSC_0347.jpg

 •  
 • DSC_0344.jpg

 •  
 • DSC_0342.jpg

 • DSC_0343.jpg

 •  
 • DSC_0337.jpg

 •  
 • DSC_0316.jpg

 • DSC_0321.jpg

 •  
 • DSC_0279.jpg

 •  
 • DSC_0334.jpg

 • DSC_0332.jpg

 •  
 • DSC_0330.jpg

 •  
 • DSC_0328.jpg

 • DSC_0325.jpg

 •  
 • DSC_0324.jpg

 •  
 • DSC_0319.jpg

 • DSC_0277.jpg

 •  
 • DSC_0315.jpg

 •  
 • DSC_0313.jpg

 • DSC_0311.jpg

 •  
 • DSC_0309.jpg

 •  
 • DSC_0306.jpg

 • DSC_0305.jpg

 •  
 • DSC_0303.jpg

 •  
 • DSC_0300.jpg

 • DSC_0299.jpg

 •  
 • DSC_0297.jpg

 •  
 • DSC_0295.jpg

 • DSC_0292.jpg

 •  
 • DSC_0291.jpg

 •  
 • DSC_0288.jpg

 • DSC_0286.jpg

 •  
 • DSC_0284.jpg

 •  
 • DSC_0281.jpg

 • DSC_0280.jpg

 •  
 • DSC_0278.jpg

 •  
 • DSC_0276.jpg

 • DSC_0273.jpg

 •  
 • DSC_0270.jpg

 •  
 • DSC_0269.jpg

 • DSC_0266.jpg

 •  
 • DSC_0264.jpg

Tin khác

top