Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo; Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực đào tạo bậc đại học và cao đẳng.

B. Nhiệm vụ

          1. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành mới:

          a) Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, ký hợp đồng biên soạn và tham gia quản lý công tác biên soạn giáo trình, bài giảng đối với các ngành đào tạo đại học;

          b) Lập kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học, khóa học cho toàn Trường, lập thời khóa biểu theo học kỳ cho các ngành đào tạo;

          c) Xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành đào tạo;

          d) Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhà trường, là đầu mối trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ mở mã ngành đào tạo;

          e) Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy -học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

          2. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy:

          a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho CBGV để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định;

          b) Quản lý, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học lý thuyết, thực hành, lâm sàng;

          c) Chủ trì đề nghị thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng.

          3. Tổ chức, quản lý học tập:

          a) Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá người học;

          b) Phối hợp kiểm tra, theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của người học;

          c) Phối hợp với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần;

          d) Chủ trì tổ chức xét học tiếp, thôi học, làm luận văn tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;

          e) Rà soát, kiểm tra chương trình, khung chương trình, tài liệu, giáo trình các hệ đào tạo đang quản lý.

          4. Tổ chức tuyển sinh: Là đơn vị đầu mối tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên cao đẳng, đại học.

          a) Tham mưu cho Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, hệ đào tạo; phối hợp tổ chức thực hiện tư vấn tuyển sinh, tập huấn công tác coi thi tuyển sinh, xây dựng phương án điểm trúng tuyển;

          b) Tổ chức thực hiện thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi; Tổ chức coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, chủ trì chuẩn bị hồ sơ xét trúng tuyển, kiểm tra xử lý hồ sơ trúng tuyển của người học;

          c) Chuẩn bị thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu đào tạo liên thông, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng chính qui và liên thông;

          d) Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí các kỳ thi tuyển sinh;

          e) Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định.

5. Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

- Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

- Cấp Bảng kết quả học tập cho sinh viên.

- Theo dõi, kiểm kê và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo định kỳ.

top