Enter Title

PGS.TS.BSCKII. NGUYỄN TRỌNG TÀI

Giảng viên cao cấp
Email: trongtai@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. ĐẶNG THỊ NGỌC

Phó bộ môn 
Email: dangngoc@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. HỒ THỊ THU PHƯƠNG

Phó bộ môn - Phụ trách bộ môn
Email: thuphuong@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

 

ThS. TRẦN THỊ NGA

Giảng viên
Email: trannga@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS. NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Giảng viên
Email: thanhhien@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. NGUYỄN THỊ HOA

Giảng viên
Email: nguyenhoa@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. ĐOÀN THỊ HỒNG NHẬT

Phó bộ môn
Email: hongnhat@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

 

ThS.BS. NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Phó bộ môn - Phụ trách bộ môn
Email: trongtuan@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. VÕ THỊ THU HIỀN

Giảng viên
Email: vohien@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giảng viên
Email: haphuong@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. NGUYỄN MẠNH HÙNG

Giảng viên
Email: manhhung@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

CNĐD. CHU THỊ NGUYỆT

Giảng viên
Email: chunguyet@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. NGUYỄN MẬU QUÝ

Giảng viên
Email: mauquy@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. VI THỊ HƯƠNG THẢO

Giảng viên
Email: huongthao@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. VÕ THỊ THÚY HẰNG

Giảng viên
Email: thuyhang@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. NGUYỄN ANH ĐỨC

Giảng viên
Email: anhduc@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

CNĐD. MAI THỊ HƯƠNG

Giảng viên
Email: maihuong@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

top