Enter Title

TS.BS. NGUYỄN VĂN TUẤN

Trưởng bộ môn Nội
Email: vantuan@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. NGUYỄN ANH DŨNG

Phó bộ môn Nội
Email: anhdung@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Giảng viên
Email: thanhhuyen80@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. NGUYỄN TƯ HÙNG

Giảng viên
Email: tuhung@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. LÊ THỊ THANH HUYỀN

Giảng viên
Email: thanhhuyen78@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. NGUYỄN NGỌC HÙNG

Phó bộ môn
Email: ngochung@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. TRẦN THỊ OANH

Phó bộ môn - Phụ trách bộ môn
Email: tranoanh80@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. TRẦN THỊ YẾN

Giảng viên
Email: tranyen@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. HOÀNG THỊ CÚC

Giảng viên
Email: hoangcuc@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

Giảng viên
Email: thuydung@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

CNĐD. NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Giảng viên
Email: nguyenhuong@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. CAO THỊ THỦY

Giảng viên
Email: caothuy@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. VŨ THỊ THU

Giảng viên
Email: vuthu@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

CNĐD. NGUYỄN DUY QUYẾT

Giảng viên
Email: duyquyet@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

top