Giảng viên
 • Nguyễn Thị Bích Lam

  ThS.BS. Nguyễn Thị Bích Lam

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  bichlam@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Trần Thị Thanh Tâm

  CN. Trần Thị Thanh Tâm

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  thanhtam94@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Nguyễn Thị Nga

  ThS. Nguyễn Thị Nga

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  nguyennga@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Lê Thị Trang

  ThS. Lê Thị Trang

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  letrang@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Trần Ngọc Bình

  TS. Trần Ngọc Bình

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  ngocbinh@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Nguyễn Thị Mai Thơ

  ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  maitho@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Lô Thị Dung

  BS. Lô Thị Dung

  Giảng viên Khoa Y tế công cộng

  Email:
  lodung@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

Enter Title

BS. LÔ THỊ DUNG

Giảng viên
Email: lodung@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS.BS. NGUYỄN THỊ BÍCH LAM

Giảng viên
Email: bichlam@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

TS. TRẦN NGỌC BÌNH

Giảng viên
Email: ngocbinh@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS. PHAN THỊ DIỆU NGỌC

Giảng viên
Email: dieungoc@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS. LÊ THỊ TRANG

Giảng viên
Email: letrang@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS. BÙI THỊ THANH HOA

Giảng viên
Email: thanhhoa@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS. NGUYỄN THỊ NGA

Giảng viên
Email: nguyennga@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

ThS. NGUYỄN THỊ MAI THƠ

Giảng viên
Email: maitho@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

BS. TRẦN THỊ THANH TÂM

Giảng viên
Email: thanhtam94@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

top