Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các quy định của nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác chính trị, tư tưởng.

a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên;

b) Tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương và của Nhà trường;

c) Chịu trách nhiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, thời sự trong nước và quốc tế;

d) Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” vào đầu mỗi năm học;

e) Nắm vững tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên để có những đề xuất các biện pháp thực hiện công tác chính trị tư tưởng phù hợp, hiệu quả;

f) Chủ trì, phối hợp tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

2. Công tác học sinh, sinh viên

2.1. Công tác tổ chức, hành chính

a) Trên cơ sở Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, xây dựng và trình hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể v/v quản lý sinh viên trong nhà trường;

b) Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo và nhà trường ; kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trúng tuyển; biên chế lớp đầu khoá, cử ban cán sự lớp cho năm học thứ nhất;  Kiện toàn hệ thống cán bộ tổ, lớp đầu các năm học;

c) Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với đại diện sinh viên hàng năm; giải quyết các khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền;

d) Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp;

e) Theo dõi việc phát triển Đảng trong sinh viên;

f) Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn việc làm cho sinh viên;

g) Chủ trì, phối hợp làm thẻ phù hiệu, thẻ thư viện cho người học;

h) Soạn thảo trình ký các quyết định liên quan đến người học; chịu trách nhiệm về các số liệu của người học;

i) Xác nhận hồ sơ, lý lịch và các loại giấy tờ liên quan đến người học theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

2.2. Công tác quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện

a) Quản lý, điều hành, theo dõi người học; chủ trì công tác đánh giá người học;

b) Lập danh sách ngừng học, thôi học, chuyển trường và tiếp tục vào học sau ngừng học theo định kỳ và theo đề nghị của người học trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt và ra quyết định;

c) Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện trong sinh viên nhận xét và xếp hạng sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học…

d) Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật người học theo đúng quy chế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế đào tạo và quy chế công tác HSSVHV.

2.3. Công tác thực hiện các chế độ chính sách

a) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, miễn giảm học phí, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của HSSV;

b) Tổ chức cho người học tham gia các loại hình bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế... Giải quyết quyền lợi cho người học bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

2.4. Công tác quản lý hồ sơ

a) Kiểm tra, thu nhận và quản lý hồ sơ thí sinh trúng tuyển, hồ sơ nhập học; nhập dữ liệu hồ sơ người học vào phần mềm quản lý, thực hiện số hóa hồ sơ;

b) Tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ liên hệ công tác cho người học.

2.5. Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và quản lý người học tạm trú

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

b) Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV;

c) Quản lý người học ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Nghệ An; lập hệ thống thông tin quản lý người học nội - ngoại trú.

top