Cán bộ, viên chức
 • Nguyễn Thị Hải Lâm

  ThS. Nguyễn Thị Hải Lâm

  Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế

  Email:
  hailam@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • BTV

  Ths. BTV

  Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế

  Email:
  vananh@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

  Quản trị website vmu.edu.vn, biên tập viên, quản trị viên, chuyên viên Phòng HTQT

 • Nguyễn Thị Mai Thơ

  ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ

  Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế

  Email:
  maitho@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

top