Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xuất bản tạp chí khoa học và các ấn phẩm KHCN khác; Chuyên trách thông tin website chính thức của nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học

a) Tham mưu cho Ban giám hiệu ban hành các văn bản cần thiết để tổ chức triển khai, giám sát, quản lý thực hiện và ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ;

b) Hướng dẫn, lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên các khoa, phòng theo kế hoạch kinh phí dự toán hàng năm;

c) Theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, theo dõi và đánh giá kết quả việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học. Tổng kết và viết báo cáo tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và các cấp thẩm quyền khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

d) Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên hàng năm; tổ chức các cuộc hội thảo. Đề xuất tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Phối hợp với Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

e) Tổ chức xét chọn các công trình nghiên cứu khoa học tham dự các giải thưởng về nghiên cứu khoa học; chủ trì tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi về nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên của nhà trường;

f) Thường trực Hội đồng khoa học của trường, xây dựng định hướng ưu tiên, lập kế hoạch hoạt động NCKH cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực;

g)Hướng dẫn, lập kế hoạch, đăng ký và tổ chức nghiệm thu giáo trình giảng dạy theo kế hoạch kinh phí dự toán hàng năm.

2. Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì giúp Hiệu trưởng trong công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài nước nhằm phát triển các mối quan hệ, hợp tác quốc tế. Tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có yếu tố nước ngoài.

b) Là đầu mối liên lạc giữa Nhà trường với các đơn vị, tổ chức ở nước ngoài; xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn ra, đoàn vào; chủ trì đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường; cụ thể như sau:

- Quản lý đoàn vào: làm thủ tục xin thị thực nhập cảnh và báo cáo lưu trú hợp pháp cho các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại trường.

- Quản lý đoàn ra: tất cả các cá nhân, tập thể đang làm việc tại trường ĐHYK Vinh khi đi nước ngoài (kể cả đi du lịch và đi công vụ).

c) Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc quản lý lưu học sinh; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề án có yếu tố nước ngoài.

d) Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế;

g) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định.

3. Quản trị website

a) Xây dựng, bảo trì và phát triển website của trường;

b) Đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của trường về việc đưa các loại thông tin lên trang web của trường;

top