Tìm
Enter Title

A. Chứcnăng

Trung tâm Học liệu - Thư viện có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung nguồn tài liệu, xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin; tổ chức cung cấp các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động trong nhà trường, qui định của các cấp bộ, ngành về Công nghệ thông tin.

B. Nhiệmvụ

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện bổ sung tài liệu, giáo trình, cơ sở dữ liệu, nguồn tin điện tử đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Trường; tổ chức thu nhận nguồn tài liệu nội sinh của Trường theo quy định.

3.  Thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện và công tác thông tin thư mục; tổ chức phục vụ bạn đọc khai thác, tra cứu và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin; thực hiện việc hợp tác, trao đổi, liên thông với các cơ quan thông tin - thư viện nhằm tăng cường nguồn lực thông tin.

4. Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản được Nhà trường trang bị; thực hiện công tác kiểm kê hàng năm, thực hiện thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định.

5. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin của thư viện, điều tra nhu cầu bạn đọc.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin - thư viện, thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác thông tin - thư viện, biên soạn các ấn phẩm thông tin thư viện điện tử.

7. Phối hợp tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo, quản lý các phòng học, dịch vụ tại Trung tâm Học liệu - Thư viện.        

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, phòng chống cháy, nổ tại Thư viện.

9. Chủ trì công tác thẻ thư viện cho cán bộ và người học.

10. Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng, máy chủ, quản lý phần mềm hoạt động trong nhà trường;

11. Quản lý về mặt kỹ thuật toàn bộ các thiết bị tin học trong trường, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống; hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng khi có yêu cầu hoặc sự cố.

12. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường chuyển giao công nghệ, viết phần mềm, xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

top