Tìm
Đảng ủy
 

Đảng bộ trường ĐHYK Vinh có 184 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Hầu hết các chi bộ gắn với các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành. Đảng bộ nhà trường luôn chú trọng thực hiện đầy đủ và toàn diện những chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của trường trên cơ sở các quy định đã được ban hành. Trong phạm vi quyền hạn được giao, ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để đưa các hoạt động của trường đi vào nề nếp.

2. Trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng duyệt bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường. Trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND tỉnh và sở tài chính phê duyệt, quản lý trường sở, tài chính, tài sản, thiết bị, quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển nhà trường.

3. Quản lý giảng viên, cán bộ viên chức. Quyết định thành lập chia tách, hợp nhất, giải thể các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của trường đã được UBND tỉnh phệ duyệt. Bổ nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các Phòng, Bộ môn trực thuộc, các Bộ phận phục vụ, dịch vụ theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán Bộ, nhân viên và ký kết các hợp đồng lao động theo qui định của pháp luật.

4. Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển của nhà trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

5. Hiệu trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trứơc pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài sản và tài chính của trường.

6. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính, các qui định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ, chính sách đối với giảng viên, cán bộ nhân viên và người học của trường. Quyết định những chi phí quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng tuỳ theo nội dung và hiệu quả công việc.

7. Tuỳ theo điều kiện cụ thể. Hiệu trưởng trường ĐHYK Vinh được UBND tỉnh uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo qui định của Nhà nước.

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo qui định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển nhà trường.

9. Bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của nhà trường (Đảng Bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội sinh viên...)

10. Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật. 

Đảng ủy

 • Lê Thị Thanh Tâm

  TS.BS. Lê Thị Thanh Tâm

  Bí thư

  Email:
  thanhtam@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Phan Quốc Hội

  TS.BS. Phan Quốc Hội

  Phó bí thư, Bí thư chi bộ QLKH&HTQT-SĐH

  Email:
  quochoi@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Nguyễn Quốc Đạt

  TS.BS. Nguyễn Quốc Đạt

  Ủy viên Ban Thường Vụ, Bí thư chi bộ Đào tạo

  Email:
  quocdat@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Cao Trường Sinh

  PGS.TS. Cao Trường Sinh

  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Bệnh viện

  Email:
  truongsinh@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Nguyễn Văn Tuấn

  TS. BS. Nguyễn Văn Tuấn

  Hiệu trưởng

  Email:
  vantuan@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Nguyễn Trung Dũng

  ThS. Nguyễn Trung Dũng

  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ HCQT-VTTTB-KTX

  Email:
  trungdung@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Nguyễn Thị Quỳnh Nga

  TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

  Email:
  quynhnga@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Trần Thị Phương Oanh

  ThS. Trần Thị Phương Oanh

  Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy

  Email:
  phuongoanh@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Trịnh Thị Hà

  ThS.BS. Trịnh Thị Hà

  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ khoa YHLS Ngoại

  Email:
  trinhha@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

top