Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Phòng Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị và cán bộ trong lĩnh vực giáo dục,giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiệntheo quy định của pháp luật và quy định của Trường.

2. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo chuyên đề, thanh tra thường xuyên theo kế hoạch, thanh tra đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và  việc thực hiện nội quy, quy chế của Trườngđối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; thực hiện quy chế học tập của học viên và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường.

5.Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

6. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tiếp công dân.

7. Tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo Luật phòng chống tham nhũng.

8. Đề xuất kiến nghị về các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục, các quy chế, quy định của Nhà trường phù hợp với thực tiễn.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

top