Tìm
Enter Title

Phòng tài chính kế toán

Thông tin liên hệ: Phòng 204/205/206 - Tầng 2 - Khu Hiệu bộ

Phó phòng: ThS. Nguyễn Thị Nga

 1. Chức năng

- Phòng có nhiệm vụ tham mưa giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng chế độ định mức chi tiêu của trường.

2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch tài chính đúng tiến độ, chính sách của nhà nước, quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện công tác xây dựng dự toán hoạt động tài chính hằng quý, hằng năm theo đúng quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện quản lý tài chính, công tác kế toán của theo quy định cơ quan quản lý nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Thực hiện công tác kho, quỹ, công tác thu – chi các nguồn kinh phí của Trường, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện công tác quyết toán tài chính, công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, công tác kiểm toán hằng năm, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

- Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị được nhà trường giao.

- Thực hiện chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ, chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ

Phòng Tài chính - Kế toán
No categories group effected
top