Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng,  hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công tác khảo thí trong phạm vi toàn trường nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác đảm bảo chất lượng

a) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; đồng thời là đầu mối tổ chức các hoạt động phục vụ công tác đánh giá ngoài (kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn quốc gia);

c) Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

d) Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ viên chức, giảng viên, thiết kế phiếu hỏi và tổ chức lấy ý kiến sinh viên, giảng viên, cán bộ, bệnh viện thực hành về chất lượng đào tạo của Nhà trường;

e) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đảm bảo chất lượng cho cán bộ của Trường;

f) Xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng;

g) Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng.

2. Công tác khảo thí

a) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình kiểm tra, đánh giá vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;

b) Tổ chức xây dựng và định kỳ cập nhật ngân hàng đề thi học phần; quản lý và tổ chức xây dựng đề thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo;

c) Chủ trì tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo;

d) Thống kê kết quả học tập của người học và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá người học;

e) Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về kết quả học tập của người học, công tác khảo thí và ngân hàng đề thi.

top