Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Phòng Tổ chức Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời công tác thi đua khen thưởng, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ viên chức và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức

a) Tham mưu thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đảm bảo bộ máy của Trường tinh gọn phù hợp với cơ chế hiện hành;

b) Tham mưu công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong Trường, thành lập các hội đồng, tổ tư vấn, các ban, tiểu ban hoạt động trong Trường;

c) Chủ trì, phối hợp xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường; các văn bản, quy định điều hành công tác tổ chức, nhân sự của Trường; các chế độ phân cấp, phân quyền quản lý của Trường;

2. Công tác cán bộ

a) Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ công việc trước mắt, chiến lược phát triển lâu dài của Nhà trường theo tiêu chuẩn bậc, ngạch quy định;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiệnkế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đạt tiêu chuẩn ngạch, bậc quy định, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và tốc độ phát triển của Nhà trường;

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ, bổ sung đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ theo quy định; công tác thi tuyển, xét tuyển, xét nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức;

d) Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức hàng năm; chủ trì tổ chức thực hiện công tác kỷ luật cán bộ viên chức; công tác thi đua khen thưởng;

e) Quản lý hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ viên chức;

f) Chủ trì tổ chức thực hiện quy trình xét tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các danh hiệu cao quý khác;

g) Tham mưu thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo thẩm quyền.

3. Công tác chế độ chính sách

a) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi ngành cho cán bộ viên chức;

b) Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc;

c) Xây dựng và ban hành các văn bản về các chế độ của Nhà trường cho cán bộ viên chức, hàng năm phối hợp, bổ sung sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

4. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ

a) Phối hợp với các phòng ban, đơn vị, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường;

b) Xác minh thẩm tra kịp thời khi phát hiện cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, nghi vấn làm sai hoặc cố ý làm sai chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà trường.

top