Tìm
Enter Title

A. Chức năng

Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việcquản lý, kiểm tra và thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản theo pháp lệnh của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, đồng thời tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính kế toán trong phạm vi Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1.Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp, học phí và các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện chương trình dự án; Thu, chi từ nguồn viện trợ,các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hoạt động cơ sở vật chất và các nguồn thu hợp pháp khác trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

2. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách trong năm cho các hoạt động của Nhà trường; Các chương trình dự án, các hoạt động tài chính khác trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện trong dự toán giao hàng năm đã được phê duyệt.

3. Tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động tài chính, đề xuất phương án và biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ chế hạch toán kinh tế cho các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

4. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của nhà nước về quản lý TCKT trình Hiệu trưởng để áp dụng thống nhất trong toàn trường.

5.Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Nhà trường thực hiện công tác quản lý TCKT theo qui định hiện hành.

6.Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tỉnh, Trung ương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn viện trợ khác theo qui định của pháp luật.

7. Theo dõi và quản lý công sản được mua sắm từ các nguồn thu hợp pháp, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các qui chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cơ quan quản lý tài chính nhà nước theo qui định. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại TS CĐ theo đúng chủ trương chế độ nhà nước.

8. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Nhà trường,các chương trình mục tiêu thuộc Nhà trường quản lý.

9. Tổng hợp và báo cáo quyết toán Tài chính với cơ quan Tài chính kịp thời, theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành. (Hàng tháng, hàng quý, hàng năm và khi có yêu cầu báo cáo theo nhiệm vụ chuyên môn).

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trườngvà các nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền giao.

top