Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 và năm 2021

Phòng QLKH&HTQT thông báo đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 và năm 2021 như sau:

Công văn sở Y tế về đặt hàng nhiệm vụ KHCN đợt 2 năm 2020 và 2021.pdf

Tin khác

top