Tìm
Văn bản - Biểu mẫu
THÔNG TƯ 38 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng  chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng  và trung cấp chuyên nghiệp

THÔNG TƯ 38 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 38 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

top