Thông báo Lịch lâm sàng học kỳ I năm học 2019-2020 (kèm danh sách và số điện thoại giảng viên hướng dẫn lâm sàng)  

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch dạy học lâm sàng học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

LS HKI 2019-2020 THÁNG 8,9,10,11,12 (2).xls

Tin khác

top