Tìm

Thông báo danh sách sinh viên nợ môn học  

Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên năm cuối các ngành còn nợ môn học (click để tải về).

Thời gian tiếp nhận phản hồi: 7h30 ngày 8/3 - 17h00 ngày 19/3.

Bộ phận tiếp nhận phản hồi: Cô Hương Thảo - SĐT: 0973.594.881 - P.Đào tạo (P.103 - Tầng 1 - Khu Hiệu bộ)

1. Lớp BSLT1

2. Lớp C15A

3. Lớp CD8A

4. Lớp CD8B

5. Lớp D2XN

6. Lớp D7A

7. Lớp D7B

8. Lớp D7C

9. Lớp Y6A

10 Lớp Y6B

11. Lớp Y6C

12. Lớp Y6D

13. Lớp YHDP1

14. Lớp YTCC3

Tin khác

top