Tìm

Báo cáo công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023  

Trường ĐHYK Vinh Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung

2. Biểu mẫu 01: Báo cáo thực hiện tuyển sinh đại học năm 2022

3. Biểu mẫu 02: Báo cáo thực hiện tuyển sinh Sau đại học năm 2022

4. Biểu mẫu 03: Báo cáo số sinh viên đang học năm 2022

5. Biểu mẫu 04: Kế hoạch tuyển sinh Đại học năm 2023

6. Biểu mẫu 05: Kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2023

7. Biểu mẫu 06: Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại

8. Biểu mẫu 06A: Danh sách giảng viên cơ hữu theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo

9. Biểu mẫu 06B: Danh sách giảng viên thỉnh giảng theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo

10. Biểu mẫu 07: Báo cáo số cơ sở thực hành theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo

11. Biểu mẫu 08: Báo cáo thực hiện tuyển sinh Lào/Campuchia năm 2022

12. Biểu mẫu 09: Báo cáo cơ sở thực hành đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 2, điều 10

13. Biểu mẫu 09.1: Khung chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Nội khoa

14. Biểu mẫu 09.2: Khung chương trình đào tạo thực hành lâm sàng chuyên ngành Nội khoa

15. Biểu mẫu 09.3: Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng

16. Biểu mẫu 09.4: Hợp đồng nguyên tắc

17. Biểu mẫu 09.5: Thông tin cơ sở thực hành - công bố lần 1

18. Biểu mẫu 09.5: Thông tin cơ sở thực hành - công bố lần 2

19. Biểu mẫu 10: Bảng tổng hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chuyên khoa, bác sỹ nội trú năm 2023

Tin khác

top