Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng 

Sáng ngày 20.1.2020, Đảng bộ trường Đại học Y khoa Vinh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền với sự tham gia đầy đủ của các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

top