Tìm

Cán bộ Đảng viên Y khoa Vinh tích cực học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 

Đ/c Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh - báo cáo quán triệt các nội dung chuyên đề tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh - báo cáo quán triệt các nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Sáng ngày 8/10, trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”, Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự tham gia đầy đủ của toàn thể Đảng viên, cán bộ giảng viên trong nhà trường. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh – về dự và chủ trì Hội nghị.

Cán bộ, đảng viên, viên, giảng viên, viên chức nhà trường tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, bên cạnh tìm hiểu về các nội dung cốt lõi về công tác cán bộ trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh; các đại biểu được quán triệt, học tập các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới’’.

Đặc biệt, hội nghị đã được nghe và giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu bàn về những vấn đề lý luận trên cơ sở những chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phan Quốc Hội - P. Bí thư Đảng ủy - phát biểu tại Hội nghị

Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức nhà trường được trang bị kiến thức, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin khác

top