Lễ tốt nghiệp và trao bằng ngành y đa khoa năm 2018

 • DSC_0715.jpg

 •  
 • DSC_0626.jpg

 •  
 • DSC_0615.jpg

 • DSC_0821.jpg

 •  
 • DSC_0820.jpg

 •  
 • DSC_0819.jpg

 • DSC_0818.jpg

 •  
 • DSC_0817.jpg

 •  
 • DSC_0816.jpg

 • DSC_0815.jpg

 •  
 • DSC_0814.jpg

 •  
 • DSC_0813.jpg

 • DSC_0812.jpg

 •  
 • DSC_0811.jpg

 •  
 • DSC_0810.jpg

 • DSC_0809.jpg

 •  
 • DSC_0808.jpg

 •  
 • DSC_0807.jpg

 • DSC_0806.jpg

 •  
 • DSC_0805.jpg

 •  
 • DSC_0804.jpg

 • DSC_0803.jpg

 •  
 • DSC_0802.jpg

 •  
 • DSC_0801.jpg

 • DSC_0800.jpg

 •  
 • DSC_0798.jpg

 •  
 • DSC_0797.jpg

 • DSC_0796.jpg

 •  
 • DSC_0795.jpg

 •  
 • DSC_0794.jpg

 • DSC_0793.jpg

 •  
 • DSC_0792.jpg

 •  
 • DSC_0791.jpg

 • DSC_0790.jpg

 •  
 • DSC_0789.jpg

 •  
 • DSC_0788.jpg

 • DSC_0787.jpg

 •  
 • DSC_0786.jpg

 •  
 • DSC_0785.jpg

 • DSC_0784.jpg

 •  
 • DSC_0783.jpg

 •  
 • DSC_0782.jpg

 • DSC_0781.jpg

 •  
 • DSC_0780.jpg

 •  
 • DSC_0778.jpg

 • DSC_0777.jpg

 •  
 • DSC_0776.jpg

 •  
 • DSC_0774.jpg

 • DSC_0773.jpg

 •  
 • DSC_0772.jpg

 •  
 • DSC_0771.jpg

 • DSC_0770.jpg

 •  
 • DSC_0769.jpg

 •  
 • DSC_0768.jpg

 • DSC_0767.jpg

 •  
 • DSC_0766.jpg

 •  
 • DSC_0764.jpg

 • DSC_0763.jpg

 •  
 • DSC_0762.jpg

 •  
 • DSC_0761.jpg

 • DSC_0760.jpg

 •  
 • DSC_0759.jpg

 •  
 • DSC_0758.jpg

 • DSC_0757.jpg

 •  
 • DSC_0756.jpg

 •  
 • DSC_0755.jpg

 • DSC_0754.jpg

 •  
 • DSC_0753.jpg

 •  
 • DSC_0752.jpg

 • DSC_0751.jpg

 •  
 • DSC_0750.jpg

 •  
 • DSC_0748.jpg

 • DSC_0747.jpg

 •  
 • DSC_0746.jpg

 •  
 • DSC_0744.jpg

 • DSC_0742.jpg

 •  
 • DSC_0741.jpg

 •  
 • DSC_0739.jpg

 • DSC_0738.jpg

 •  
 • DSC_0736.jpg

 •  
 • DSC_0734.jpg

 • DSC_0733.jpg

 •  
 • DSC_0731.jpg

 •  
 • DSC_0729.jpg

 • DSC_0728.jpg

 •  
 • DSC_0711.jpg

 •  
 • DSC_0707.jpg

 • DSC_0705.jpg

 •  
 • DSC_0704.jpg

 •  
 • DSC_0703.jpg

 • DSC_0702.jpg

 •  
 • DSC_0701.jpg

 •  
 • DSC_0699.jpg

 • DSC_0696.jpg

 •  
 • DSC_0694.jpg

 •  
 • DSC_0691.jpg

 • DSC_0690.jpg

 •  
 • DSC_0688.jpg

 •  
 • DSC_0687.jpg

 • DSC_0686.jpg

 •  
 • DSC_0685.jpg

 •  
 • DSC_0683.jpg

 • DSC_0682.jpg

 •  
 • DSC_0681.jpg

 •  
 • DSC_0680.jpg

 • DSC_0678.jpg

 •  
 • DSC_0677.jpg

 •  
 • DSC_0675.jpg

 • DSC_0673.jpg

 •  
 • DSC_0669.jpg

 •  
 • DSC_0667.jpg

 • DSC_0666.jpg

 •  
 • DSC_0665.jpg

 •  
 • DSC_0662.jpg

 • DSC_0660.jpg

 •  
 • DSC_0659.jpg

 •  
 • DSC_0658.jpg

 • DSC_0657.jpg

 •  
 • DSC_0656.jpg

 •  
 • DSC_0655.jpg

 • DSC_0654.jpg

 •  
 • DSC_0653.jpg

 •  
 • DSC_0652.jpg

 • DSC_0649.jpg

 •  
 • DSC_0648.jpg

 •  
 • DSC_0646.jpg

 • DSC_0644.jpg

 •  
 • DSC_0642.jpg

 •  
 • DSC_0640.jpg

 • DSC_0639.jpg

 •  
 • DSC_0638.jpg

 •  
 • DSC_0637.jpg

Tin khác

top