Tìm

Ban hành Quy chế hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐHYK Vinh 

Trường ĐHYK Vinh ban hành Quy chế hợp tác quốc tế như sau;

Nội dung quy chế (Click để xem chi tiết) 

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ với phòng QLKH&HTQT

Tin khác

top