Tìm
Đoàn hội
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHYK Vinh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHYK Vinh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2022 

Với tinh thần quyết tâm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHYK Vinh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2022 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quá trình phát triển của nhà trường. Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tuổi trẻ Nhà trường nguyện đoàn kết thi đua công tác, học tập, rèn luyện, đem tài năng, sức trẻ cống hiến góp phần xây dựng trường Đại học Y khoa Vinh ngày càng vững bước hội nhập.

top