Ban giám hiệu
Thầy Nguyễn Cảnh Phú

TTƯT. PGS.TS. NGUYỄN CẢNH PHÚ

Hiệu trưởng
Email: canhphu@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

Nhiệm vụ được giao

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường; Công tác quan hệ bộ, ngành, địa phương.
Phụ trách các mặt công tác:

 • Công tác chính trị tư tưởng;
 • Công tác tổ chức cán bộ;
 • Xây dựng chiến lược phát triển Trường;
 • Quy hoạch tổng thể Trường và đầu tư;
 • Công tác cải cách hành chính, hành chính - tổng hợp, thi đua - khen thưởng;
 • Xây dựng phần mềm tổng thể quản trị Nhà trường;
 • Công tác kế hoạch - tài chính;
 • Công tác Quốc phòng - An ninh;
 • Chủ tài khoản số 1;
 • Duyệt kế hoạch kinh phí, duyệt chi đối với các lĩnh vực đầu tư phát triển;
Thầy Cao Trường Sinh

NGƯT. PGS.TS. CAO TRƯỜNG SINH

Phó Hiệu trưởng
Email: truongsinh@vmu.edu.vn
Điện thoại: 

Ban giám hiệu
  top